Realizujemy rezerwacje online – kliknij tutaj, aby dokonać rezerwacji Realizujemy rezerwacje online – kliknij tutaj, aby dokonać rezerwacji Realizujemy rezerwacje online – kliknij tutaj, aby dokonać rezerwacji

Wynajem apartamentów: regulamin

Rezerwacja apartamentów w naszym obiekcie równoznaczna jest z akceptacją poniższego regulaminu. W razie wątpliwości związanych z warunkami rezerwacji i w celu uzyskania informacji, jakie apartamenty na wynajem krótkoterminowy są dostępne w interesującym Cię terminie, zapraszamy do kontaktu.

 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady najmu dobowego lokali, należących do Zefir sp. z o. o. spółka komandytowa, ul. Anieli Krzywoń 13-14, 70-820 Szczecin, położonych w budynku przy ul. Parkowej 13 w Szczecinie

 2. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Parkowej 13.

 3. Regulamin jest dostępny w każdym wynajmowanym lokalu na terenie budynku, a także na stronie www.parkowa13.com

 4. Wynajmujący lokale, tj. Zefir sp. z o. o. spółka komandytowa, ul. Anieli Krzywoń 13-14, 70-820 Szczecin, zwany jest w dalszej części regulaminu „Wynajmującym”, natomiast najemca lokalu „Najemcą”.

 

§2 REZERWACJA I ZAKWATEROWANIE

 1. Lokal wynajmowany jest na doby.

 2. Doba trwa od godziny 14.00 do godziny 10.00 dnia następnego. Pobyt w apartamencie po godzinie 10.00 będzie liczony jako następna rozpoczęta doba.

 3. Odbiór kluczy następuje osobiście w dniu przyjazdu, przy Parkowej 13 w godzinach 14.00 – 17.00.

 4. Odbiór kluczy może również nastąpić poza godzinami wskazanymi w ust. 3, po uprzednim ustaleniu tego z Wynajmującym.

 5. Rezerwacji można dokonać poprzez:

  1. Internet

  2. Telefonicznie (602346434)

  3. lub osobiście przy Parkowej 13.

 6. Przy dokonaniu rezerwacji należy podać datę i godzinę przyjazdu, datę i godzinę wyjazdu, ilość osób mających przebywać w lokalu i dane kontaktowe, w tym adres email.

 7. Po dokonaniu rezerwacji Najemca otrzymuje drogą mailową numer rachunku bankowego, na który należy uiścić opłatę rezerwacyjną warunkującą skuteczność rezerwacji, w terminie 3 dni od otrzymania maila, ale nie później niż 24 godziny przed planowanym przyjazdem.

 8. W przypadku nieuiszczenia opłaty rezerwacyjnej w terminie 3 dni, rezerwacja zostaje anulowana.

 9. W przypadku anulowania rezerwacji na 2 tygodnie przed pobytem w apartamencie, opłata rezerwacyjna podlega zwrotowi w pełnej wysokości.

 10. W przypadku anulowania rezerwacji na 1 tydzień przed pobytem w apartamencie, opłata rezerwacyjna podlega zwrotowi w połowie wysokości.

 11. W każdym innym przypadku, niż określonym w ust.9 i 10, opłata rezerwacyjna przepada w całości.

 12. Podstawą do przyjęcia Najemcy jest okazanie osobie wydającej klucz do lokalu dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz wypełnienie karty meldunkowej.

 13. Prośbę o przedłużenie pobytu Najemca powinien zgłosić pod numerem 602346434, najpóźniej do godziny 9.00 w dniu kończącego się pobytu. Wynajmujący może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu w przypadku wykorzystania wszystkich lokali lub w przypadku Najemcy nie przestrzegającego obowiązującego regulaminu.

 14. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Najemcy w lokalu w razie nie dokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy pobyt.

 15. Najemca nie może przekazywać lokalu osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.

 16. Goście odwiedzający Najemcę, mogą przebywać w apartamencie od godziny 7:00 do godziny 22:00. Po godzinie 22.00 obowiązuje cisza nocna.

 17. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Najemcy bez podania przyczyny

 

§ 3 USŁUGI

 1. Lokal ma obowiązek zapewnić:

  • wykonywanie napraw urządzeń niezbędnych do normalnego, zgodnego z umową pobytu w lokalu podczas nieobecności Gościa w lokalu, a w jego obecności tylko gdy wyrazi takie życzenie,

  • zmianę apartamentu w miarę posiadanych możliwości, lub w inny sposób złagodzić niedogodności, gdy występujące w nim usterki nie będą mogły zostać usunięte.

 

§ 5 PRAWA I OBOWIĄZKI WYMAJMUJĄCEGO

 1. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy, pozostawionych w innym miejscu, niż w Lokalu, należących do Najemcy lub osób z nim przebywających.

 2. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za wniesione i pozostawione po zakończeniu najmu przedmioty, artykuły spożywcze, leki oraz środki farmaceutyczne.

 3. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności względem Najemcy z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, powstałych z przyczyn niezależnych od Wynajmującego.

 4. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę pojazdu należącego do Gościa i znajdujących się w nim przedmiotów.

 5. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do zmiany zarezerwowanego przez Najemcę Lokalu na inny Lokal o tym samym lub wyższym standardzie, za umówioną cenę Najmu bez uprzedniego informowania Najemcy.

 

§ 6 PRAWA I OBOWIĄZKI NAJEMCY

 

 1. Dzieci poniżej 12 roku życia powinny znajdować się na terenie Lokalu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody wyrządzone przez dzieci.

 2. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń znajdujących się w Lokalu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.

 3. Ze względów bezpieczeństwa, Najemca opuszczający lokal powinien każdorazowo zamknąć okno, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi na klucz. 

 4. Z chwilą wystąpienia jakichkolwiek usterek lub uszkodzeń w pokoju, Najemca jest zobowiązany poinformować o tym Wynajmującego.

 5. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu, Wynajmujący może odmówić świadczenia dalszych usług Najemcy, który je narusza. Najemca jest wtedy zobowiązany do uregulowania należności za pobyt i ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Lokalu.

§ 7 ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

 1. Przedmioty pozostawione przez Najemcę w Lokalu po wyjeździe zostaną odesłane pod wskazany przez niego adres, na koszt Najemcy.

 2. W przypadku nieotrzymania od Najemcy dyspozycji dotyczących odesłania pozostawionych rzeczy, Wynajmujący przechowa przedmioty na koszt właściciela, przez okres jednego miesiąca, a po upływie tego okresu przejdą one na własność Wynajmującego.

 3. Pozostawione artykuły spożywcze będą przechowywane przez 24 godziny.

 

§ 8 CISZA NOCNA

 

 1. W Lokalu obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22:00 do godziny 07:00 dnia następnego.

 2. Zachowanie Najemców i osób przebywających na terenie Lokalu nie powinno w żaden sposób zakłócać spokoju innych osób przebywających na terenie budynku.

§ 9 POSTANOWIENIA DODAKOWE

 1. Na terenie całego Lokalu zabrania się stosowania otwartego ognia, a także palenia wyrobów tytoniowych oraz e-papierosów pod rygorem kary 500 zł.

 2. W przypadku naruszenia ww. zakazu Najemca zostanie obciążony kosztami odświeżenia pokoju. W razie uruchomienia systemu przeciwpożarowego i przyjazdu straży pożarnej Najemca również zostanie obciążony kosztami.

 3. W Lokalu obowiązuje całkowity zakaz posiadania i zażywania zakazanych prawem środków odurzających. W razie stwierdzenia łamania tego zakazu, fakt ten zostanie zgłoszony na Policję a Najemca będzie musiał niezwłocznie opuścić Lokal bez prawa do zwrotu kosztów wynikających ze skrócenia pobytu w Lokalu.

 4. W apartamentach nie można przechowywać przedmiotów niebezpiecznych tzn. broni, amunicji, materiałów łatwopalnych itp.

 5. Wszelkie reklamacje dotyczące pobytu powinny być kierowane pisemnie na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 6. Brak możliwości pobytu ze zwierzętami.

 7. Zakazuje się prowadzenia na terenie Lokalu akwizycji i sprzedaży obnośnej.

 8. Zagubienie kluczy do apartamentu wiąże się z jednorazową opłatą w wysokości 100 zł.

 9. Najemcom nie wolno dokonywać zmian w apartamentach lub ich wyposażeniu, poza przestawieniem mebli i wyposażenia, nie naruszając przy tym bezpieczeństwa swojego i innych osób przebywających na terenie Lokalu.

 10. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy Najemcą a Wynajmującym jest sąd właściwy dla miejsca położenia wynajmowanego apartamentu.